Seadmegarantii

Seadmegarantii tagab Sulle murevaba elu kuni viieks aastaks! Kui Sinu seadmel peaks esinema tootmisdefekt pärast tootjagarantii aja lõppemist, siis Sinu seade toimetatakse kiiremas korras remonti ja see kõik on tasuta. Juhul kui remont ei ole võimalik, asendatakse Sinu seade uue samaväärse seadmega. Üle 10 kg kaaluvatel seadmetel on Eesti piires tasuta transport remonti ja tagasi. Kaitse sobib nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.
Garantii ajaline pikendus on väga hea lahendus vältimaks ootamatuid väljaminekuid, mis ilmnevad pärast tootjagarantii perioodi. Seega lükkame ümber kuldreegli „alati pärast garantii lõppemist juhtub midagi seadmega!“


SEADMEGARANTII KINDLUSTUSE TINGIMUSED 01.11.2017

Käesolevad kindlustustingimused sätestavad kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud seadmegarantii kindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes juhindutakse võlaõigus-seadusest ja muudest õigusaktidest.

1. KINDLUSTUSANDJA, KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTATUD ISIK
1.1. Kindlustusandja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (edaspidi kas kindlustusandja või Compensa).
1.2. Warranty Insurance OÜ on Compensa esindaja käesolevate tingimuste alusel lepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahjude käsitlemisel.
1.3. Kindlustusvõtja on kindlustushuvi omav isik, kes on sõlminud Compensaga kindlustuslepingu ja kellel lasub Compensale kindlustusmaksete tasumise kohustus. Kindlustusvõtja on kohustatud tutvustama kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kindlustatud isikule.
1.4. Kindlustatud isik on kindlustatud eseme ostja.
1.5. Kindlustushüvitise saamise õigus kindlustusandjalt on üksnes kindlustusvõtjal. Kindlustatud isik saab taotleda hüvitist vaid kindlustusvõtja kaudu.
1.6. Kindlustatud isikuga võrdsustatakse isikud, kes kasutavad kindlustatud eset kindlustatud isiku nõusolekul (nt kindlustusvõtja töötajad, pereliige või muu kindlustatud eseme kasutamisõigusega isik). Kindlustustatud isik vastutab nende isikute käitumise eest kindlustuslepingust tulenevate kohustuste täitmisel samamoodi nagu enda käitumise eest.
2. KINDLUSTATUD ESE
Kindlustatud ese on kindlustusandja kindlustussertifikaadil nimetatud seade.
3. KINDLUSTUSJUHTUM
Seadmegarantii kindlustusjuhtum on kindlustuslepingu kehtivuse ajal toimuv kindlustusvõtja ja kindlustatud isiku suhtes ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille põhjuseks on kindlustatud eseme tootmisdefekt, mis ilmneb kindlustusperioodil eseme tavapärase kasutamise tõttu ja milline sündmus/kahju pole välistatud käesolevate tingimuste punktis 4. kindlustusjuhtumi korral tekib Compensal hüvitamiskohustus kindlustuslepingus sätestatud juhul ning ulatuses.
4. VÄLISTUSED
Compensa ei hüvita järgmiste asjaolude- või esemetega seotud nõudeid:
4.1. kahju tuleneb asjaolust või sündmusest, millest kindlustusvõtja ja/või kindlustatud isik oli teadlik või pidi olema teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;
4.2. kahju, mille eest on vastutav seadme tootja või müüja;
4.3. kindlustusvõtja ja/või kindlustatud isik on kahju tekitanud tahtlikult;
4.4. kindlustatud isiku poolt kuriteo sooritamise käigus põhjustatud kahju;
4.5. kahju, mille põhjus on vääramatu jõud;
4.6. kahju, mis kuulub hüvitamisele kohustusliku- või sundkindlustuse alusel;
4.7. kindlustatud eseme sihtotstarbele mittevastavast või tootja juhiseid rikkuvast kasutamisest sh valest või puudulikust ühendamisest või paigaldamisest, puhastusest, hooldusest või remondist;
4.8. tootja juhistes määratud töötsükli ületamisest jmt;
4.9. defektse, vale või tootja poolt sertifitseerimata varuosa, lisavarustuse või materjali kasutamisest, tootja poolt lubamatust modifitseerimisest;
4.10. streigi, töösulu, töölisrahutuste, mässude, sõja, kodusõja, invasiooni, sõjaseisukorra, riigipöörde, tsiviilrahutuste, eriolukorra, revolutsiooni, natsionaliseerimise, konfiskeerimise, sundvõõrandamise, tõkendi seadmise, välisvaenlase akti, röövimise, rüüstamise, terrorismi, küberrünnaku, loodusõnnetusega seotud kahju või kindlustatud eseme rikkumine või valduse kaotus või omandi kaotus;
4.11. kahju, mis on tingitud pikaajalistest kahjuliku toimega teguritest: kulumine, hallitus, hallitusseen, reovesi, kõdunemine, korrosioon, niiskus, tolm, suits, tahm, müra, valgus (v.a. kahjud, mis on tingitud ootamatust ja ettenägematust sündmusest, nt tulekahju);
4.12. kindlustatud eseme detaile, osasid ja komponente, mida vahetatakse seadme hariliku kasutamise käigus, näiteks puurid, kettad, ketid, padrunipead, elektripirnid, filtrid, kassetid, lindid, trumlid, kulumaterjalid, aku, patarei, laadija ja muu seesugune;
4.13. kolmandate isikute või volitamata ettevõtete teostatud remondist, hooldusest, paigaldamisest, demonteerimisest ja transpordist;
4.14. kahju, mis võis tekkida eseme tavapärasest kasutamisest ja järkjärgulisest halvenemisest või kahjustumisest;
4.15. pikaajalisest vee- või aurukondensatsiooni kogunemisest, seadme hooletust kasutamisest või halvast hoidmisest;
4.16. kindlustatud eseme kasutamise võimaluse puudumisest, sh toote remondiperioodil asendustoote kasutamisega seonduvatest kulutustest või ebamugavustest;
4.17. kindlustatud esemesse jäetud kolmandast esemest (nt mälupulk) või kindlustatud esemesse salvestatud andmetest või nende kahjustumisest/hävimisest;
4.18. viirustest või nuhkvarast, samuti tarkvara tööriketest või tarkvaraga seotud riketest;
4.19. kindlustatud eseme kahjustumisest teadmata või tuvastamata asjaoludest (nt aeg, asukoht);
4.20. kui kindlustatud eset kasutati ärilisel eesmärgil (kindlustatud esemega teenuse osutamine, rent või laenutamine);
4.21. kindlustatud eseme seerianumbrit või IMEI on muudetud, see on eemaldatud või tuvastamatu.
5. KINDLUSTUSANDJA VABANEMINE KINDLUSTUSLEPINGU TÄITMISE KOHUSTUSEST
Compensa vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui:
5.1. kindlustusvõtja või kindlustatud isik on tahtlikult või raske hooletuse tõttu rikkunud vähemalt üht kindlustuslepingus sätestatud kohustust ja selle rikkumisel on mõju kahju tekkimisele või suurusele või kahju ulatuse kindlakstegemisele;
5.2. kindlustusvõtja või kindlustatud isik on esitanud kahju asjaolude või kahju ulatuse kohta teadlikult valeandmeid;
5.3. kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja/kindlustatud isiku või temaga võrdsustatud isiku tahtluse või raske hooletuse tõttu;
5.4. kindlustatud isik aitas seoses kindlustusjuhtumiga kaasa kuriteo toimepanemisele või selle katsele;
5.5. kindlustusvõtja või kindlustatud isik loobub oma õigusest kahju tekitanud isiku vastu või kui Compensa regressiõiguse realiseerimine osutub kindlustusvõtja või kindlustatud isiku süül võimatuks (nõude esitamise tähtaja ületamine, vajalike dokumentide esitamata jätmine) või kui kindlustusjuhtumi toimumise asjaolud ei ole tuvastatavad või neid ei ole kindlustusvõtja poolt tuvastamist võimaldaval viisil fikseeritud;
5.6. kahju on hüvitanud kolmas isik.
6. KINDLUSTUSPERIOOD JA KINDLUSTUSKOHT
6.1. Kindlustusperiood on kindlustuslepingus kokku lepitud ajavahemik.
6.2. Kindlustusperioodiks on kindlustussertifikaadil märgitud seadmegaranti kehtivusaeg.
6.3. Kindlustuskaitse kehtib ainult kindlustusperioodi kehtivusajal toimunud kindlustusjuhtumite osas.
6.4. Kindlustuskaitse lõpeb:
6.4.1. kindlustussertifikaadil märgitud kindlustuskaitse kehtivuse lõppkuupäeval;
6.4.2. kui kindlustatud ese asendatakse kindlustusjuhtumi järgselt või tootja poolt garantiiperioodil;
6.4.3. muudes olukordades, mis võlaõigusseaduse kohaselt annavad aluse kindlustuslepingu lõppemiseks/lõpetamiseks.
6.5. Kindlustuskohaks on kindlustuslepingus kokku lepitud territoorium või piirkond, kus
kindlustusjuhtumi toimumise korral lasub kindlustusandjal vastavalt kindlustuslepingule täitmise kohustus. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuskohta märgitud, on kindlustuskohaks kogu maailm.
7. OMAVASTUTUS
Omavastutus on kindlustussertifikaadil kokkulepitud rahasumma, mis jääb iga üksiksjuhtumi korral kindlustusvõtja/kindlustatud isiku kanda.
8. KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTATUD ISIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
8.1. Kindlustusvõtjal on õigus nõuda kindlustusandjalt käesolevate tingimuste selgitamist.
Kindlustusvõtja ja kindlustatud isik on kohustatud:
8.2. selgitama kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kõikidele kindlustusvõtjaga/kindlustatud isikuga võrdsustatud isikutele, samuti isikutele, kes töötavad kindlustusvõtja/kindlustatud isiku alluvuses ja keda kindlustusvõtja/kindlustatud isik oma majandustegevuses kasutavad;
8.3. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, s.o käituma hoolikalt, järgima õigusaktidest, asjakohastest juhenditest, heast tavast ja kindlustuslepingust tulenevaid ohutusnõudeid ja eritingimusi;
8.4. vältima kindlustusriski võimalikkuse suurenemist;
8.5. hoone või muu objekti, kus kindlustatud eset hoitakse, võtmete või turvasüsteemi koodi varguse korral tagama kindlustatu kindlustatud eseme mehitatud või samaväärse kaitse kuni lukud või koodid on vahetatud;
8.6. võtma viivitamata tarvitusele abinõud kahju suurenemise vältimiseks ja kahju vähendamiseks;
8.7. teavitama Compensat esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kindlustusjuhtumist;
8.8. teatama juhtunust viivitamatult:
8.8.1. politseile, kui tegemist on õigusrikkumisega;
8.8.2. päästeametile, kui tegemist on tulekahju või plahvatusega;
8.8.3. muudel juhtudel pädevale asutusele või isikule;
8.8.4. kindlustuslepingus toodud kahjukäsitluskontaktile;
8.9. abistama Compensat kahjukäsitluseks vajalike asjaolude väljaselgitamisel ja asjakohaste tõendite kogumisel, sh väljastama vajadusel Compensale volikirja;
8.10. teavitama Compensat esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahju hüvitamist kolmanda isiku poolt või Compensale esitatud kahjunõudest loobumisest.
9. COMPENSA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Compensal on õigus:
9.1. vajadusel kaasata kahjukäsitlusse kolmandaid isikuid.
Compensa on kohustatud:
9.2. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepinguga seotud dokumente tehes seda pakkumisel ja/või kindlustussertifikaadil toodud viidetega (nt viide vastavale internetileheküljele);
9.3. registreerima kahjuteate ning tutvustama kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi lahendamise ja kahju hüvitamise põhimõtteid;
9.4. alustama pärast kindlustusvõtja kahjuteate saamist viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
9.5. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide saamisest ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemisest;
9.6. teavitama esimesel võimalusel kindlustusvõtjat/kindlustatud isikut, juhul kui kahju selgitamiseks ja/või ulatuse määramiseks on vaja esitada täiendavaid materjale või tõendeid;
9.7. teatama kindlustusvõtjale/kindlustatud isikule kirjalikult nõude hüvitamisest keeldumisest või kindlustushüvitise vähendamisest viivitamatult arvates otsuse tegemisest, näidates ära keeldumise või kindlustushüvitise vähendamise põhjuse ja aluse;
9.8. teostama vastavalt kindlustuslepingu tingimustele hüvitamise.
10. KINDLUSTUSHÜVITIS, HÜVITAMISE VIISID JA KORD
10.1. Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta on piiratud kindlustussummaga.
10.2. Kahju hüvitamine toimub kas parandamise või asendamisena. Compensa ei maksa rahalist hüvitist.
10.3. Kahju hüvitamise viisi (parandamine või asendamine) määrab Compensa.
10.4. Compensa hüvitab kindlustatud eseme parandamise kulu vahetult kindlustatud eseme parandanud remondiettevõttele, kelle kindlustusvõtja on Compensaga eelnevalt kokku leppinud.
10.5. Kui kindlustatud eseme parandamine ei ole majanduslikult mõistlik või muul põhjusel võimalik, korraldab Compensa kindlustatud eseme asendamise samaväärsega.
10.6. Compensa hüvitab kahju juhul, kui kindlustatud isik esitab kindlustatud eseme ostudokumendid ja teabe kahjujuhtumi põhjuste ja asjaolude kohta, kindlustatud eseme varguse või röövi korral kahjujuhtumit tõendavad politsei dokumendid ning kõik muud juhtumiga seotud dokumendid, mis on vajalikud kindlustusjuhtumi ja/või kahju suuruse väljaselgitamiseks.
10.7. Pärast kindlustushüvitise väljamaksmist läheb kindlustusvõtja/kindlustatud isiku nõudeõigus kahju tekkimise eest vastutava isiku vastu Compensale üle väljamakstud hüvitise ulatuses. Kindlustusvõtja//kindlustatud isik on kohustatud Compensa nõudel loovutama omandiõiguse või nõudeõiguse kirjaliku kokkuleppena.
10.8. Kindlustusvõtja/kindlustatud isik on kohustatud kindlustushüvitise Compensale tagastama esimesel võimalusel juhul, kui pärast kahju hüvitamist on ilmnenud hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju on hüvitanud kolmas isik.
10.9. Kui kindlustusvõtja/kindlustatud isik saab varastatud või röövitud vara oma valdusse tagasi pärast kindlustushüvitise saamist, tuleb tagasisaadud ese anda Compensa omandisse või tagastada kindlustushüvitis.
11. KLIENDIKAEBUSTE MENETLEMINE JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
11.1. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada kokkuleppe teel ning kokkuleppe mittesaavutamisel on osapooltel õigus pöörduda kohtusse.
11.2. Kui kindlustusvõtja/kindlustatud isik ei ole rahul Compensa tegevusega, on tal õigus esitada Compensale kaebus. Kaebusena registreeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kliendi rahulolematuse väljendus. Compensa teavitab klienti esimesel võimalusel kaebusele vastamise tähtajast.
11.3. Kindlustusvõtja võib vaidluste lahendamiseks pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures asuva kindlustuslepitusorgani poole lähtuvalt selle organi menetlusekorrast.
12. TEADETE VORM
12.1. Kõik kindlustuslepingu osaliste vahel lepingu täitmiseks vajalikud teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
12.2. Compensal on õigus salvestada kindlustuslepingu täitmisega seotud telefonikõned.
13. ANDMETE TÖÖTLEMINE JA KAITSE
13.1. Compensa töötleb isikuandmeid õigusaktidega ettenähtud korras. Compensal on õigus töödelda kindlustusvõtja andmeid riski hindamiseks, kindlustuslepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks.
13.2. Kindlustusvõtja annab kindlustuslepingu sõlmimise sooviavaldusega või kindlustuslepingu sõlmimisega täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda lepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks kindlustusvõtja isikuandmeid, sh isiku vanus, elukoht, kontaktandmed, töökoht, amet, äritegevus, suhted, hobid, kindlustus- ja kahjude ajalugu, samuti delikaatseid isikuandmeid, sh kliendi tervislikku seisundit või puuet puudutav teave, andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta.
13.3. Kindlustusvõtja volitab Compensat saama nimetatud andmeid kolmandatelt isikutelt. Kindlustusvõtja annab Compensale nõusoleku isikuandmete edastamiseks kõigile lepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega seotud kolmandatele isikutele sh edasikindlustusandjale, raviasutustele, trüki-, arstidele, posti- ja otsekorraldusteenuse osutajatele.
13.4. Compensal on õigus edastada kliendiandmeid kolmandatele isikutele, keda ta enda kohustuste täitmisel kasutab (volitatud töötlejad). Andmed volitatud töötlejate kohta on toodud Compensa kodulehel www.compensa.ee.
13.5. Compensal on õigus väljastada kindlustuspoliisi/kindlustussertifikaadi koopia kindlustatud isikule ja kindlustatud eseme pandipidajale. Compensal on õigus edastada kahjujuhtumiga seotud andmeid riigiorganile, kelle pädevuses on kahjujuhtumi menetlemine.
13.6. Kindlustusvõtja nõustub, et Compensa kasutab kliendiandmeid pakkumaks kindlustusvõtjale täiendavaid kindlustusteenuseid ning turundusteavet nende teenuste kohta.
13.7. Kindlustusvõtjal on õigus saada Compensalt igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist, samuti nõuda Compensalt isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.
13.8. Compensa säilitab isikuandmeid senikaua, kui on vaja kliendiandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh arvestades lepingust tulenevat nõude aegumise tähtaega.
14. VASTUOLUD
Kui kindlustuslepingu dokumentides leidub vastuolusid, lähtutakse tõlgendamisel järgmiste dokumentide tähtsuse järjekorrast, kus eelnev dokument on järgneva ees ülimuslik: eritingimused – kindlustussertifikaat – seadmegarantii kindlustuse tingimused.
Vaidluste korral lähtutakse alati eestikeelsetest seadmegarantii kindlustuse tingimustest.

Compensa Vienna Insurance Group
ADB Eesti filiaal Tel: +372 6 756 756
Narva mnt 63/2, 10152 Tallinn 
West E-mail: info@compensa.ee
Internet: www.compensa.ee