INBANK AS osamaksetega tasumise müügilepingu tingimused

kehtivad alates 22.04.2015

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Osamaksetega tasumise müügilepingu alusel ning selles sätestatud tingimustel müüb Müüja Ostjale Kauba ning Ostja kohustub selle eest tasuma Faktoorile Maksegraafikus ettenähtud tingimustel ja tähtaegadel.

1.2 Teenuselepingu alusel Müüja ja Faktoori poolt Ostjale antavaks krediidiliigiks on järelmaks (tarbijakrediit asja omandamiseks või teenuse osutamiseks).

1.3 Käesolevad Teenusetingimused on Teenuselepingu lahutamatuks osaks. Vastuolude korral Teenusetingimuste ja Teenuselepingu tingimuste vahel lähtume Teenuselepingust. Lisaks Teenusetingimustele kohaldatatakse Teenuselepingule Teenuselepingu sõlmimise või muutmise kuupäeva seisuga kehtivaid Üldtingimusi, Hinnakirja ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid. Vastuolude korral Teenusetingimuste ja Üldtingimuste vahel lähtutakse Teenusetingimustest.

1.4 Lisaks punktis 1.3 loetletud tingimustele kohalduvad Kauba müügi tingimustele Müüja poolt kehtestatud Teenuselepingu sõlmimise hetkel kehtivad täiendavad tingimused selles osas, milles need ei ole punktis 1.3 loetletud tingimustega vastuolus.

1.5 Faktooril on õigus Teenusetingimusi ühepoolselt muuta Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

1.6 Teenuselepingu sõlmimisega ja Teenuselepingu muutmisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja nõustub kehtivate Teenusetingimustega, Üldtingimustega, Hinnakirjaga ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega. Kehtivad Teenusetingimused, Üldtingimused, Hinnakiri ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Faktoori Veebilehel.

1.7 Teenuselepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

MÕISTED JA TASUD

Esimene Osamakse

on Sissemakse ja ühekordne Teenuselepingu sõlmimise tasu Maksegraafikus toodud summas;

Faktoor

on Inbank AS, registrikood 12001988, asukoha aadress Niine tn 11, 10414 Tallinn; isik, kellele Müüja on loovutanud Teenuselepingust tuleneva nõude Ostja vastu ning kes Müüja eest Teenuselepingust tulenevat nõuet valitseb ning teostab kõiki nõudest tulenevaid õigusi (muu hulgas nõude sissenõudmise õigust);

Intress:

on Ostja poolt Faktoorile Teenuselepingu ja Maksegraafiku alusel makstav tasu Krediidisumma kasutamise eest;

Jääkmaksumus

on Ostja poolt kasutusel olev krediidisumma, mille arvutamiseks lahutatakse Kauba Maksumusest tehtud Sissemakse ja igakuised põhiosamaksed (st Maksegraafikust nähtuv Jääkmaksumuse tagasimakse osa igakuistest Osamaksetest);

Kauba Maksumus

on Kauba hind koos käibemaksuga. Hinna sisse arvestatakse ka kulleri- või veokulud, kui Ostjat pole vastupidisest teavitatud;

Kaup

on Teenuselepingu punktis 1.1 nimetatud kaup või teenus;

Krediidi kogukulu

on krediidi brutosumma ehk Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluva Esimese Osamakse, järgnevate Osamaksete (sh intressi ja haldustasu) ja kõikide muude kulude summa koos käibemaksuga (Teenuselepingu sõlmimise aja seisuga);

Krediidikulukuse määr aastas ning selle arvutamise kord

Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana kasutusse võetud Krediidisummast ja mille väärtus on toodud Teenuselepingus.

Krediidisumma

on Ostjale Kauba omandamiseks võimaldatav tarbijakrediit (järelmaks), mille Ostja kohustub Krediidisumma tagasimaksetena tagastama/tasuma Teenuselepingus toodud tingimustel koos kõrvalkuludega Müüja asemel Faktoorile.

Maksegraafik

on Ostja ja Müüja vahel kokkulepitud kord Esimese Osamakse ja järgnevate Osamaksete tasumiseks, maksete suurused ja maksete tegemise tähtpäevad, mis on lisatud Teenuselepingule ning mille tasuta väljastamist on Ostjal Teenuselepingu kehtivuse jooksul õigus Müüjalt mis tahes ajal nõuda;

Muud tasud ja kulud lisaks Teenuselepingus sätestatule:

on Faktoori tasud, mille määrad on kehtestatud Hinnakirjas, Ostja Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise ning Teenuselepingust taganemise korral: 
- - tasu e-posti või SMS-i teel saadetud meeldetuletuskirja eest; 
- - tasu posti teel saadetud meeldetuletuskirja eest; 
- - tasu e-posti või posti teel Faktoori poolt saadetud Teenuselepingust taganemise teatise eest; 
- - inkasso menetluse tasu;

Müüja

on isik, kes müüb Ostjale Kauba;

Osamakse

on vastavalt Maksegraafikule tasumisele kuuluv Jääkmaksumuse igakuine tagasimakse, millele lisandub igakuine Intress ning igakuine haldustasu vastavalt Teenuselepingus sätestatule;

Ostja

on füüsiline isik, kes omandab Teenuselepingu alusel Müüjalt Kauba ning kohustub selle eest Teenuselepingus sätestatud korras Faktoorile tasuma;

Pooled

on Ostja ja Müüja;

Sissemakse

on esimene Maksegraafiku järgne Kauba Maksumuse põhiosamakse;

Teenuseleping

on osamaksetega tasumise müügileping;

Teenusetingimused

on käesolevad osamaksetega tasumise müügilepingu tingimused;

Viivis:

on rahalise kohustuse, sh Osamaksete tasumisega, viivitamise korral Ostja poolt tasumisele kuuluv viivitusintress Hinnakirjas sätestatud määras. Lisaks intressile ning viivisele on Faktooril õigus nõuda Ostjalt viivist ületava kahju ning kulude hüvitamist. Viivist ei arvestata Intressilt.

2. KAUBA MÜÜK JA ÜLEANDMINE

2.1 Müüja annab Kauba Ostjale üle kohe pärast Esimese Osamakse tasumist Müüja asukohas, sidevahendi abil sõlmitud Teenuselepingu puhul vastavalt Poolte kokkuleppele kas Müüja või Ostja asukohas või muus Poolte vahel kokkulepitud kohas. Koos Kaubaga annab Müüja Ostjale üle ka Kauba juurde kuuluvad dokumendid ja kasutusjuhised ning muud päraldised ning teavitab vajadusel Ostjat täiendavalt Kauba sihtotstarbelisest kasutamisest. Kui Müüja annab Kaubale garantii, annab Müüja Ostjale täiendavalt üle ka garantiidokumendid ja – tingimused.

2.2 Kauba Ostjale üleandmise hetkest vastutab Ostja Kauba korrashoiu ja säilimise tagamise ja heaperemeheliku kasutamise eest ning kannab kõik Kauba korrashoiu, säilimise ja kasutamisega seotud kulud ning riisiko.

2.3 Kauba vastuvõtmisel on Ostja kohustatud koheselt Kaupa kontrollima Kauba vastavuse ning ilmsete puuduste väljaselgitamise eesmärgil.

2.4 Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle pärast viimase Osamakse ning kõigi muude Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumist (omandireservatsioon), v.a Teenusetingimuste punktides 2.5 ja 2.6 nimetatud juhtudel, kusjuures maksete tasumist tõendab Müüja poolne vastav kinnitus Ostjale. Müüja kinnitab Ostja poolt kõigi maksete tasumist alles pärast Faktoorilt vastavate andmete saamist. Ostja on teadlik, et juhul, kui Müüja taganeb Teenuselepingust Teenusetingimuste punkti 6.4 alusel või lõpetab Teenuselepingu muul põhjusel Ostjast tulenevalt, läheb Kauba omandiõigus üle Faktoorile ning Ostja on kohustatud Kauba valduse ning dokumendid andma üle Faktoorile.

2.5 Teenusetingimuste punkti 2 ei kohaldata Kaubale, mille objektiks on teenused selles osas, milles see ei ole olemuslikult võimalik.

2.6 Kui Kaubaks on sõiduk, antakse selle omandiõigus Ostjale üle Teenuselepingu sõlmimisel.

3. OSTJA KINNITUSED

3.1 Ostja kinnitab, et ta on teadlik, et Müüja on Faktoorile loovutanud kõik Teenuselepingust tulenevad nõuded, sealhulgas Ostja vastu tekkinud Osamaksete ja muude Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasunõuded ning tasunõuete kõrvalnõuded (eelkõige Viivise ning tasumise kohustuse rikkumisest tekkivad kahju hüvitamise nõuded).

3.2 Ostja on teadlik ja nõustub, et Teenuselepingu alusel tehtavad maksed loetakse täidetuks ainult nende täitmise korral Faktoorile. Faktoor väljastab Ostjale igakordse e-arve, mis põhineb Maksegraafikul ning Maksegraafikus kajastamata igakordsel muul Teenuselepingu kohaselt tasumisele kuuluval summal. Ostja kohustub edastama Müüjale teabe enda Eestis tegutsevas krediidiasutuses avatud konto osas (s.o konto numbri ja krediidiasutuse nime) ja tellima e-arve läbi vastava krediidiasutuse.

3.3 Ostja kinnitab, et ta:

3.3.1 on täisealine isik ning Teenuselepingu sõlmimine vastab tema krediidivõimele;

3.3.2 on saanud kätte Teenuselepingu osas õigusaktidega nõutava teabe enne Teenuselepingu allkirjastamist, sh Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe sõlmitava Teenuselepingu osas, teda on lepingueelselt nõustatud või pakutud selleks võimalus ning ta on tutvunud Teenuselepingu tingimuste, Teenusetingimuste ja Üldtingimustega;

3.3.3 ei ole esitanud ning ei esita Müüjale ega Faktoorile valeandmeid- ega dokumente;

3.3.4 esitab Müüja või Faktoori nõudmisel oma 6 kuu sissetulekuid tõendava tõendi (pangaväljavõtte);

3.3.5 on teadlik, et Faktoor väljastab Ostjale ainult e-arveid, mille Ostja peab ise tellima. Samuti kinnitab Ostja, et on teadlik ja nõustub, et e-arve mittesaamine ei vabasta Ostjat Osamaksete ja muude Teenuselepingu kohaste maksete tasumise kohustusest vastavalt Teenuselepingus sätestatud tingimustele;

3.3.6 teavitab Müüjat ja Faktoori punktis 4.8 nimetatud asjaoludest;

3.3.7 on teadlik, et Müüja on loovutanud kõik oma käesolevast Teenuselepingust tulenevad nõuded Faktoorile ning et Ostja kohustub käesolevast Teenuselepingust tulenevad maksekohustused täitma Faktoorile Teenuselepingus ning Maksegraafikus sätestatud korras ja tähtpäevadel;

3.3.8 on teadlik, et hoolimata nõuete loovutamisest Faktoorile vastutab Kauba vastavuse eest Müüja, mistõttu kõik Kauba puudusi puudutavad teated tuleb esitada Müüjale, ning et Faktoor ei vastuta ei Kauba puuduste ega vastavasisuliste teadete edastamise eest.

3.3.9 tal ei esine Teenuselepingu sõlmimiseks erakorralist vajadust, sõltuvussuhet või kogenematust.

3.4 Ostja kinnitab, et Müüja või Faktoor on teda hoiatanud, et Osamaksete või muude tasude kohasel tasumata jätmisel võivad olla Ostja jaoks tõsised negatiivsed tagajärjed (nt Kauba sundmüük) ning selline teguviis võib raskendada Ostja poolt krediidi saamist tulevikus.

3.5 Ostjal on kohustus tasuda Faktoorile Teenuselepingu täitmisega, muutmisega või lõpetamisega seonduvalt täiendavaid tasusid, mis tulenevad Faktoori poolt kehtestatud Hinnakirjast. Ostja kinnitab Teenuselepingu sõlmimisega, et ta on Hinnakirjaga tutvunud.

3.6 Ostjal on õigus saada viivitamata teavet tema krediidivõimelisuse hindamiseks kasutatud andmete kohta.

4. POOLTE JA FAKTOORI ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

4.1 Faktooril on õigus nõuda ning Ostja kohustub tasuma Osamakseid ning muid Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvaid makseid vastavalt Maksegraafikus sätestatule ning Faktoori poolt (sh ka juhul, kui Faktoor tegutseb Müüja esindajana) Teenuselepingu alusel esitatud e-arvetele. Ostja on kohustatud tasuma Teenuselepinguga sätestatud Osamakseid ning muid Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvaid makseid ka juhul, kui Kaup on peale selle üleandmist Ostjale, kuid enne viimase Osamakse tasumist, hävinud, kahjustunud või kaotsi läinud, sõltumata sellest, kas Ostja vastutab Kauba hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest.

4.2 Faktooril on õigus Teenuselepingust tulenevaid nõudeid Ostja vastu edasi loovutada. Faktoor teavitab Ostjat nõude loovutamisest vastavalt võlaõigusseaduse regulatsioonile.

4.3 Teenusetingimuste punktis 2.4 nimetatud tingimuse saabumiseni (s.o Kauba omandiõiguse üleminekuni Ostjale) on Müüjal õigus Kauba omandiõigus üle anda Faktoorile tingimusel, et vastava üleandmise tehinguga ei välistata ega piirata Kauba omandiõiguse üleminekut Ostjale pärast viimase Osamakse ning kõigi muude Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumist. Müüja teavitab Ostjat vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Kauba omandiõiguse ülekandmisest Faktoorile. Müüja annab Kauba omandiõiguse üle Faktoorile ka Teenusetingimuste punktis 6.5 nimetatud juhul.

4.4 Müügigarantiist, Teenuselepingust ja seadusest tulenevaid Kaupa puudutavaid kohustusi, sealhulgas neid, mis tõusetuvad seoses Kauba lepingutingimustele mittevastavusega, täidab Müüja. Kui Müüja rikub Teenuselepingut, eelkõige kui Kaup ei vasta Teenuselepingu tingimustele, võib Ostja oma Teenuselepingust või seadusest tulenevad nõuded esitada Müüja vastu. Ostja on kohustatud Müüjat Kauba lepingutingimustele mittevastavusest teavitama kahe kuu jooksul pärast seda kui Ostja sai mittevastavusest teada. Kui Müüja ei täida Teenuselepingust tulenevat Kauba üleandmise kohustust või kui Kaup ei vasta Teenuselepingu tingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib Ostja keelduda Faktoori suhtes omapoolse kohustuse täitmisest pärast seda, kui ta on esitanud Faktoorile tõendid eelpool nimetatud asjaolude esinemise kohta. Ostjal ei ole õigust Teenuselepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid nõudeid tasaarvestada oma nõuetega.

4.5 Ostja ei või Teenuselepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele üle anda.

4.6 Ostja kohustub tagama Kauba säilimise kogu Teenuselepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Teenuselepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Kauba Ostjale üleandmise hetkel, arvestades Kauba sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist.

4.7 Ostja ei või kuni kõigi Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumiseni ning Kauba omandiõiguse Ostjale üleminekuni Kaupa käsutada või ükskõik millisel viisil koormata.

4.8 Ostja on Teenuselepingu kehtivuse perioodil kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) kalendripäeva jooksul, teavitama Faktoori kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Müüja poolsest Teenuselepingu rikkumisest, Kauba kahjustumisest, osalisest või täielikust hävinemisest või kaotsiminekust, või asjaoludest ning sündmustest, mis võivad takistada või muuta võimatuks Teenuselepingust tulenevate Ostja kohustuste nõuetekohase täitmise.

4.9 Faktooril on volitus Müüja esindajana esitada Ostjale kõiki Teenuselepinguga seotud tahteavaldusi.

5. VASTUTUS JA LEPPETRAHV

5.1 Ostja vastutab täielikult ja tingimusteta Kauba säilimise ja korrasoleku eest alates Kauba vastuvõtmise hetkest kuni Teenuselepingu lõppemise või lõpetamiseni. Kauba väljaminek Ostja valdusest, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine või muu samalaadne juhtum ei vabasta Ostjat vastutusest ja Teenuselepingujärgsete kohustuste täitmisest.

5.2 Kui mõni Ostja poolt Teenusetingimuste punktis 3.3 antud kinnitus (v.a 3.3.7 või 3.3.8) ei vasta tõele või kui Ostja rikub Teenusetingimuste punktis 4.7 või 8.3 sätestatud kohustusi, on Ostjal on kohustus tasuda Faktoorile leppetrahvi Hinnakirjas sätestatud määras,.

5.3 Leppetrahvi maksmine ei vabasta Ostjat rikutud kohustuse või muu Teenuselepingu järgse kohustuse täitmisest ega võta Faktoorilt õigust Teenuseleping sama rikkumise eest Teenuselepingus sätestatud alusel või õigusaktides sätestatud muul alusel ennetähtaegselt üles öelda.

6. LEPINGU MUUTMINE, ENNETÄHTAEGNE ÜLESÜTLEMINE, LÕPPEMINE JA LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Teenuselepingut võib muuta kokkuleppel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kusjuures Faktoor on Müüja tagasivõtmatu volituse alusel volitatud Teenuselepingut muutma Müüja esindajana. Faktooril ja Ostjal on õigus ilma Müüjaga kooskõlastamata sõlmida kokkuleppeid Teenuselepingu muudatuste osas, mis on seotud Faktoorile loovutatud Teenuselepingust tuleneva nõudeõiguse täitmisega.

6.2 Teenuseleping lõpeb Ostja poolt Teenuselepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmisega, Teenuselepingust taganemisega või Teenuselepingu ülesütlemisega.

6.3 Ostjal on õigus taganeda Teenuselepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Teenuselepingust taganedes loetakse Ostja taganenuks ka Osamaksetega tasumise teel antud krediidist. Taganemisõiguse kasutamiseks esitab Ostja Müüjale või Faktoorile Sooviavalduse e-kirja või posti teel Teenuselepingus märgitud aadressil eelpoolnimetatud tähtaja jooksul. Teenuselepingust taganemise korral peab Ostja Müüjale tagastama Kauba või hüvitama selle väärtuse. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja olema Kauba pakendi avanud ettevaatlikult ja selliselt, et Kauba pakend ei ole kahjustunud. Ostja peab Kauba tagastama 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on saatnud Teenuselepingust taganemise Sooviavalduse, vastasel korral loetakse, et Ostja ei ole Teenuselepingust taganenud. Teenuselepingust taganemise korral peab Ostja tasuma Faktoorile kasutusse võetud krediidisumma ning maksmise kuupäevaks kogunenud Intressi hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on saatnud Teenuselepingust taganemise Sooviavalduse, vastasel juhul loetakse, et Ostja ei ole Teenuselepingust taganenud. Teenuselepingust taganemine toimub Ostja kulul ning Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale Kauba tagastamise tavalised kulud, võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid imperatiivseid piiranguid.

6.4 Müüjapoolse Teenuselepingu rikkumise korral võib Ostja kasutada võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. Müüjapoolse rikkumise tõttu ei või Ostja endapoolse kohustuse täitmisest Faktoorile keelduda, välja arvatud seaduses imperatiivselt sätestatud juhul. Kui Ostjal on seadusest tulenev õigus öelda üles kestvatele sooritustele suunatud teenuse osutamise leping (nt raviplaanil põhinev tervishoiuteenuse leping), siis peab Ostja jätkama osutatud teenuste eest tasumist, kuid ei pea tasuma pärast ülesütlemist Müüja poolt veel teostamata teenuste eest ning võib Faktoorilt Müüja esindajana taotleda Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvate viimaste maksete kehtetuks tunnistamist summas, mis vastab osutamata teenuste väärtusele, millest on maha arvatud Müüja poolt teenuse osutamiseks juba kantud kulud. Kui Müüja ei täida Kauba üleandmise kohustust või kui Kaup ei vasta lepingutingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud Ostja õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib Ostja Teenuselepingust taganeda.

6.5 Faktooril on Müüja esindajana õigus Teenuseleping kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ennetähtaegselt üles öelda, kui Ostja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme (3) üksteisele järgneva Osamakse või selle osa tasumisega ja Faktoor on Müüja esindajana andnud Ostjale edutult kahe (2)-nädalase täiendava tähtaja viivituses oldud summa tasumiseks koos hoiatusega, et Müüja ütleb Teenuselepingu üles selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral ja nõuab kogu võla tasumist.

6.6 Müüja võib Teenuslepingu ennetähtaegselt üles öelda ka juhul, kui Ostja poolt Teenusetingimuste punktis 3.3 antud mistahes kinnitus (välja arvatud 3.3.7 või 3.3.8) on ebaõige või ebatäpne.

6.7 Faktoor võib Teenuselepingu ennetähtaegselt üles öelda, kui Ostja rikub mis tahes muud Faktoori või temaga ühte gruppi kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingut ning ei ole rikkumist kõrvaldanud ka Faktoori poolt antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul.

6.8 Teenuselepingu ennetähtaegse ülesütlemise või ennetähtaegse lõppemise korral ei kuulu Teenuselepingu kehtivusaja jooksul Ostja poolt tasutud Osamaksed või muud Teenuselepingu alusel tasutud summad Ostjale tagastamisele või muul viisil hüvitamisele.

6.9 Teenuselepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel Müüja poolt läheb Faktoorile üle Kauba omand, välja arvatud juhul, kui Faktoor ei teavita Ostjat eraldi teisiti. Juhul, kui Müüja annab Kauba omandiõiguse üle Faktoorile vastavalt Teenusetingimuste punktis 2.4 sätestatule, annab Ostja Kauba valduse üle otse Faktoorile.

7. KREDIIDI ENNETÄHTAEGSE TAGASTAMISE ÕIGUS

7.1 Ostja võib Teenuselepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt esitades Faktoorile vastavasisulise Sooviavalduse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning tasudes Faktoorile Jääkmaksumuse või osa sellest ennetähtaegselt. Sel juhul on Faktooril õigus nõuda Ostjalt mõistlikku hüvitist, mis on võrdne 1%-ga ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidisummast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja Teenuselepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, või mis on võrdne 0,5%-ga ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidisummast, kui vastav periood on lühem kui 1 aasta.

8. SOOVIAVALDUSTE JA TEADETE EDASTAMISE KORD

8.1 Kõik Pooltele ja/või Faktoorile adresseeritud Sooviavaldused ja teated, mis tuleb teha kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, edastatakse Poolele või Faktoorile Teenuselepingus nimetatud posti või e-posti aadressile.

8.2 Faktoor teavitab Pooli uutest kontaktandmetest oma Veebilehel.

8.3 Ostja kohustub Teenuselepingu kehtivuse ajal Faktoori viivitamata kirjalikult või e-posti teel teavitama oma muutunud posti või e-posti aadressist. Andmed loetakse vastavalt muutunuks alates teate kätte saamisest.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1 Teenuselepingu osaks ei loeta Poolte ega Faktoori varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Teenuselepingus.

9.2 Viivitus Teenuselepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda sellest õigusest või kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse ja/või kohustuse teostamist.

9.3 Teenuselepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli ega Faktoori Teenuselepingu teiste sätete täitmise kohustusest ning ei too kaasa kogu Teenuselepingu või Teenuselepingu teiste sätete kehtetust.

9.4 Ostja võib kõik kaebused esitada Müüja Teenuselepingu punktis 1.4 märgitud posti- või e-posti aadressile või vastavalt Üldtingimustele

9.5 Teenuseleping jõustub allkirjastamisest, sidevahendi vahendusel sõlmitud Teenuselepingu korral Kauba kättesaamisest ning Ostja isikusamasuse tuvastamisest.