Laenulepingu üldtingimused Svea Finance AS

1. Lepinguga Ostja ostab Müüjalt kaubaspetsifikatsiooniloetelus toodud kauba (edaspidi nimetatud Kaup), mille müügilepingut finantseerib Svea Finance AS (edaspidi nimetatud SF). Leping sisaldab Kauba müügilepingut ja majanduslikult seotud tarbijakrediidilepingut (järelmaksuleping) ning neid vaadeldakse ühtsena. Ostja ja Müüja on leppinud kokku, et müügileping ja selle finantseerimine ning tagamine toimub vastavalt lepingus toodud tingimustele. Ostjalt nõutavaks tagatiseks on vajadusel Käendaja käendus. Lepingu allkirjastamisega nõustub käendaja, et müügileping ja selle finantseerimine ning tagamine toimub vastavalt lepingus toodud tingimustele. Käendaja vastutab lepingu allkirjastamisel lepingust tulenevate Ostja rahaliste kohustuste eest solidaarselt Ostjaga SF-i ees.

2. Peale käesoleva lepingu Ostja, Käendaja ja Müüja poolset allkirjastamist loetakse leping sõlmituks ning Ostja maksab Müüjale lepingus toodud sissemakse (B). Ostja tasub SF-le müügihinnast (A) finantseeritava summa (C), millele lisandub lepingu sõlmimistasu (sh võimalik tasumistähtaegade pikendamise intress, registreerimiskulud jms) (D) ja järelmaksu lisatasud (0,20% finantseeritavast summast koos lepingu sõlmimistasuga iga kuu kohta) (E) koos intressiga (annuiteet) (G), mida arvestatakse järelmaksu (F) finantseeritavalt summalt. Lepingu sõlmimistasu on jagatud võrdsete osadena igakuisetele osamaksetele ja kuulub täielikult maksmisele lepingu lõppemisel. Järelmaksu osamaksed, intress ja muud lepingu alusel maksmisele kuuluvad maksed tuleb tasuda igakuiselt võrdsete vahedega, arvates lepingu sõlmimisest SF-le ja SF-l on õigus nõuda nende tasumist. Ostja saab SF maksegraafiku müüjalt koos järelmaksulepinguga või SF saadab Ostjale maksegraafiku peale lepingu sisestamist SF-i programmi posti teel või e-mailiga. Ostjal on õigus saada SF-lt tasuta lepingu kestuse jooksul lepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud

3. Ostja ja Käendaja annavad lepingu sõlmimisega SF-le tagasivõtmatu volituse kontrollida oma isiku- ja kontaktandmeid, lepingus esitatud andmete õigsust ja oma senist maksekäitumist kolmandatelt isikutelt, sh riiklikest registritest, krediidiasutustest, maksehäireregistrist, AS-lt Krediidiinfo jms avalikest allikatest. Käesolev õigus on antud kolmandatele isikutele edasiandmise õigusega ja kehtib ka peale lepinguperioodi lõppu kuni kõikide lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

4. Ostja ja Käendaja annavad oma nõusoleku tema poolt SF-le avaldatud järgmiste isikuandmete edastamisega kolmandatele isikutele: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning võlasumma, sh AS-le Krediidiinfo ning lubavad loetletud andmete töötlemist muu hulgas AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris. Eelnimetatud isikuandmete edastamise õigus tekib, kui võlgnevuse tekkimisest on möödunud rohkem kui 45 päeva. Käesolev õigus on antud kolmandatele isikutele edasiandmise õigusega ja kehtib kuni kõikide Ostja/Käendaja lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

5. Maksete tasumisel tuleb maksekorraldusel kasutada viitenumbrit ja selgitavasse osasse märkida järelmaksulepingu number. Kui SF-le laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Ostja on kohustatud vastava perioodi eest tasuma viivist. Kui Ostjal ja/või Käendajal on lepingust tulenev kohustus tasuda SF-le üheaegselt erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuse täitmiseks, võlaõigusseaduse § 415 lg 2 sätestatud järjekorras: 1. sissenõudmiskulud, 2. põhisumma, 3. intressid, 4. muud kohustused.

6. Ostja ja Käendaja on kohustatud informeerima SF-i 5 (viie) pangapäeva jooksul alljärgnevatest enda kohta käivatest olulistest muudatustest: 6.1 Ees- või perekonnanime, posti aadressi, sidevahendi numbri, elukoha ja/või tööandja vahetamisega seotud muudatusest; 6.2 Kui Ostja või Käendaja vastu algatatakse pankrotimenetlus, kuulutatakse välja pankrot, alustatakse hagi- või maksekäsu kiirmenetlus või nad peavad läbirääkimisi maksejõuetuse tõttu vajalike meetmete rakendamise üle. Ostja või Käendaja poolsel ülal nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kohustuvad Ostja ja Käendaja maksma SF-le trahvi summas 50 ( viiskümmend) eurot iga rikkumise eest eraldi. Trahv tuleb tasuda 5 (viie) pangapäeva jooksul arvates SF-lt vastavasisulise kirjalikult taasesitatavas vormis nõude saamise päevast, mis aga ei vabasta Ostjat ja Käendajat oma muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

7. SF hoiatab Ostjat ja Käendajat, et kui Ostja ja/või Käendaja ei tasu osamakseid lepingus märgitud tähtajaks, siis järgnevad sellele kokkulepitud ja seaduses sätestatud sanktsioonid, mis suurendavad Ostja ja Käendaja rahalisi kohustusi. Kui Ostja ja/või Käendaja ei tasu osamakseid lepingus märgitud tähtajaks, siis on Ostja ja/või Käendaja kohustatud tasuma SF-le tähtaegselt tasumata summadelt (va intressilt) viivist lepinguga ette nähtud intressimäära ulatuses iga tasumisega viivitatud päeva eest eraldi, välja arvatud juhul, kui seaduses (VÕS § 113 lg 1) sätestatud viivisemäär on kõrgem kui lepinguga ette nähtud intressimäär, millisel juhul kohaldatakse seaduses sätestatud viivisemäära. Viivise arvestus algab maksetähtpäevast ja lõpeb tähtaegselt tasumata osamakse SF-i kontole laekumise päeval. See ei välista ega piira SF-i õigust nõuda Ostjalt viivist ületava kahju (sh. kulutuste) hüvitamist.

8. Kui Ostja ja/või Käendaja viivitab osamakse tasumisega rohkem kui 5 pangapäeva või ei täida käesolevast lepingust tulenevaid muid kohustusi tähtaegselt, saadab SF tekkinud võlgnevuse kohta meeldetuletuse. SF-l on õigus saata iga lepingust tuleneva sissenõutavaks muutunud kohustuse (osamakse) kohta maksimaalselt üks tasuline meeldetuletuskiri eeldusel, et Ostjale ja/või Käendajale on eelnevalt saadetud üks tasuta meeldetuletus. Tasulise meeldetuletuskirja saatmise eest kohustub Ostja ja/või Käendaja tasuma SF-le hüvitist summas 5 eurot.

9. Kaupade omand läheb Ostjale üle pärast SF-le käesolevast Müügi- ja Järelmaksulepingust tuleneva finantseeritava summa koos intresside, lepingu sõlmimistasu ja järelmaksu lisatasudega täielikku tasumist ja muude lepingust tulenevate rahaliste kohustuste nõuetekohast täitmist (omandireservatsioon). Ostjal on Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko alates Kauba kättesaamisest. Ostja kohustub Kaupa hoolikalt hoidma ja tagama selle säilimise, samuti kasutama Kaupa sihtotstarbeliselt ning kandma kõik transpordi jms kulud, mis kaasnevad eelnimetatud kohustuste täitmisega. SF ei hüvita Ostjale tekkinud kulusid või kahjusid. Kui Kaup hävineb või kahjustub, siis see ei vabasta Ostjat kohustuste täitmisest Müügi- ja Järelmaksulepingu alusel SF-i ees.

10. SF-l on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õigus krediidileping erakorraliselt Ostja makseviivituse tõttu üles öelda juhul, kui Ostja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja SF on andnud Ostjale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Vastav täiendava tähtaja andmise avaldus on SF-i pakkumine Ostjale ka läbirääkimisteks, et leida võimalus võlgnevuse tasumises kokkuleppele jõudmiseks. SF-l on õigus lepingu ennetähtaegse ühepoolse erakorralise ülesütlemise korral nõuda Ostjalt ja Käendajalt kogu järelmaksujäägi, intressi, viiviste, meeldetuletustasude ja käesolevast lepingust tulenevate kõikide teiste rahaliste kohustuste kohest tasumist.

11. Ostja ja/või Käendaja võib millal tahes tasuda järelmaksujäägi osaliselt või täies ulatuses SF-le ennetähtaegselt. Järelmaksulepingu kasutamata jätmise ajale langevat intressi hüvitatakse. Sellisel juhul on SF-l siiski õigus nõuda ja Ostjal ja/või Käendajal kohustus tasuda mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud krediidi ennetähtaegse tagasimaksega. Hüvitise suurus on 1 (üks) % ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingus kokkulepitud järelmaksu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 (üks) aasta, ja 0,5 (null koma viis) protsenti ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui see periood ei ületa 1 (ühte) aastat. Hüvitis ei ole suurem summast, mida Ostja oleks maksnud intressideks ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil. Ennetähtaegselt makstava lõppsumma teada saamiseks tuleb pöörduda SF-i poole.

12. Koduukselepinguna sõlmitud Müügilepingust võib Ostja põhjust avaldamata taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema lepingu sõlmimise päevast, esitades Müüjale kas lepingust taganemise avalduse ja tagastades Kauba Müüja aadressile. Lepingust taganemiseks saadab Ostja sellesisulise kirjalikult taasesitatavas vormis taganemisavalduse Müüjale posti- või e-postiaadressile. Taganemisavalduses peab olema märgitud Ostja ees- ja perekonnanimi, isikukood, lepingu sõlmimise kuupäev, avalduse esitamise kuupäev, aadress ja Ostja allkiri ning lisatud valguskoopia isikut tõendavast dokumendist. Taganemisõiguse kasutamisel ei tohi Ostja hakata ostetud Kaupa kasutama, kuid tal on õigus Kauba pakend avada ja Kaubaga tutvuda. Ostja kannab asja tagastamise kulud kuni 10 euro ulatuses.

13. Ostjal on õigus tarbijakrediidilepingust (järelmaksulepingust) taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul makstes krediidiandjale krediidi summa ja krediidi kasutamise ajalt kokkulepitud intressi. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema järelmaksulepingu sõlmimise päevast. Lepingust taganemiseks saadab Ostja sellesisulise kirjalikult taasesitatavas vormis taganemisavalduse SF-i posti- või epostiaadressile. Taganemisavalduses peab olema märgitud Ostja ees- ja perekonnanimi, isikukood, lepingu sõlmimise kuupäev,avalduse esitamise kuupäev, aadress ja Ostja allkiri ning lisatud valguskoopia isikut tõendavast dokumendist. Taganemisavaldus peab olema tehtud ja SF-ile esitatud enne nimetatud tähtaja möödumist. Ostja maksab viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemiseavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi põhisumma ja põhisummalt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi. Taganemise korral ei ole krediidiandjal õigust nõuda Ostjalt muid hüvitisi kui krediidiandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatuid tasusid. Kui Ostja ei maksa krediiti tagasi nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et Ostja ei ole tarbijakrediidilepingust taganenud.

14. Kui Müüja ei täida Kauba müügilepingust tulenevat asja üleandmise kohustust või kui asi ei vasta lepingutingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud Ostja õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib Ostja SF-i suhtes keelduda omapoolse kohustuse täitmisest tekkinud kahju ulatuses, mitte rohkem.

15. Lepingu allkirjastamisega loetakse kõik Lepingust tulenevad rahalised nõuded loovutatuks SF-le. SF-l on õigus käesolevast järelmaksulepingust tulenevad nõuded koos kõigi sellega seotud õigustega ja tagatistega pantida, samuti edasi loovutada kolmandatele isikutele. SF teavitab Ostjat nõude loovutamisest, välja arvatud juhul, kui SF jääb kokkuleppel uue võlausaldajaga Ostja suhtes edasi võlausaldajaks. Lepingus sätestatud kohustuslikud maksed tuleb tasuda SF-i arvelduskontole, välja arvatud juhul, kui nõuded omandanud isik nõuab teise arvelduskonto kasutamist.

16. Ostja ja Käendaja kinnitab kumbki eraldi, et vastutab kogu oma varaga käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest ja kohustub hüvitama kõik inkasso-, advokaadibüroo-, kohtu- ja täitemenetluse käigus tehtud kulutused, mis on kantud SF-i poolt Ostjalt rahaliste kohustuste sissenõudmiseks kuni nende täieliku tasumiseni.

17. Lepingu sõlmimisel kinnitavad Ostja, Müüja ja Käendaja koos ning igaüks eraldi, et: nad on õigus-, teo- ja otsustusvõimelised isikud ning neil on piiramata õigused ja volitused käesoleva lepingu sõlmimiseks ja enesele lepinguga võetud kohustuste täitmiseks; nad on enne lepingu sõlmimist hoolikalt tutvunud lepingu tekstiga; saanud täielikult aru lepingu sisust ja selle sõlmimise tagajärgedest ning lepingu tingimused vastavad nende tahtele ning nad on nendega nõus.

18. Lepingule kohaldub eesti õigus. Lepingust tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise või kohtuvälise kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. SF-l on õigus esitada hagi Ostja ja/või Käendaja vastu Harju Maakohtusse ka juhul, kui Ostja ja/või Käendaja on asunud pärast lepingu sõlmimist elama teise riiki või kui tema elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada. Vajadusel on poolel õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, kelleks on Tarbijakaitseamet (aadress Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, Eesti; e-post info@tarbijakaitseamet.ee; telefon +372 6201 707; koduleht www.tarbijakaitseamet.ee) ja Finantsinspektsioon Rootsis (Finansinspektionen) (aadress Box 7821 SE-103 97, Stockholm, Rootsi; e-post finansinspektionen@fi.se; telefon +468 7878 000; koduleht www.fi.se).

19. Käesolev leping on koostatud neljas võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest esimene eksemplar jääb SF-le, teine Ostjale, kolmas Käendajale ja neljas Müüjale.