TF Bank AB

TF Bank AB järelmaksu üldtingimused

Järelmaksu üldtingimused (edaspidi „Tingimused") on kehtestatud TF Bank AB poolt 01. augustil 2017.
TF Bank AB tegutseb Eesti Vabariigis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali kaudu. Tingimused on Krediidivõtja ning
Krediidiandja vahel sõlmitud järelmaksulepingu (edaspidi „Leping") lahutamatu osa. Leping koosneb Lepinguosaliste
vahel kokku lepitud eritingimustest („Eritingimused"), Tingimustest, maksegraafikust („Maksegraafik") ning muudest lisadest.
Tingimustes kasutatakse mõisteid neile Eritingimustes omistatud tähenduses või neile õigusaktides omistatud tähenduses.

1. LEPINGU ESE
1.1. Lepingu alusel annab Krediidiandja Krediidivõtjale Lepingus sätestatud tingimustel Kauba omandamise finantseerimiseks tarbijakrediiti ning Krediidivõtja kohustub
selle Krediidiandjale Lepingus sätestatud korras koos Intressi ja kõrvalkuludega tagastama. Leping moodustab Kauba omandamiseks sõlmitud müügilepinguga seotud lepingu.
1.2. Krediidiandja hoiatab Krediidivõtjat, et Lepingust tulenevate maksekohustuste täitmata jätmise korral võivad sellest Krediidivõtjale tuleneda tõsised tagajärjed. Lepingu
kohaselt toob maksekohustuse tähtaegne täitmata jätmine kaasa mh kohustuse tasuda viivitusintressi Eritingimustes sätestatud määras. Samuti võib maksekohustuste rikkumine
anda Krediidiandjale õiguse Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral tekib mh kohustus krediit viivitamatult tagastada. Samuti võib
Lepingust tulenevate maksekohustuste täitmata jätmine mõjutada negatiivselt uute krediidilepingute sõlmimise võimalusi.

2. KREDIIDIVÕTJA KINNITUSED
2.1. Krediidivõtja kinnitab oma allkirjaga Eritingimustel, et: 
2.1.1. tal on kõik õigused Lepingu sõlmimiseks; ta on teo- ja otsusevõimeline;
2.1.2. tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ja puuduvad alused mistahes muu maksejõuetusmenetluse algatamiseks tema suhtes; tema suhtes ei ole käimasolevaid
täitemenetlusi ning ta ei ole teadlik selliste menetluste
algatamise võimalikkusest lähitulevikus;
2.1.3. tema poolt järelmaksutaotluses ja Eritingimustes esitatud informatsioon on tõene ja täielik;
2.1.4. temale teadaolevalt puuduvad mistahes alused, mis välistaks temapoolse õiguse Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vastavalt selle tingimustele;
2.1.5. Krediidisumma vastab tema krediidihuvile ja maksevõimele;
2.1.6. Krediidivõtja mõistab, et Lepingu sõlmimisega võtab ta siduva finantskohustuse ning Krediidiandja on teda teavitanud ja ta on aru saanud Kauba järelmaksuga
omandamise ja krediidi kasutamisega kaasnevatest ohtudest, sh ohtudest, mis kaasnevad maksekohustuste täitmata jätmisega;
2.1.7. ta on teadlik, et Müüja on Krediidiandjale loovutanud Kauba müügilepingust tulenevad rahalised nõuded Ostja vastu, eelkõige müügihinna tasumise nõude. Krediidivõtja on
teadlik, et Lepingust tulenevad maksekohustused tuleb täita Krediidiandjale;
2.1.8. on teadlik, et Kauba müügilepingust tulenevad Kaupa puudutavad garantiist (kui see on antud), Kauba puudustest ja muud müügilepingust, sh selle rikkumisest tulenevad nõuded tuleb esitada Müüja vastu. Müüja müügilepingust tulenevate kohustuste mittekohane täitmine või mittetäitmine ei muuda
ega lõpeta Krediidivõtja kohustusi Lepingu alusel. 
2.2. Krediidivõtja kohustub Lepingu perioodil Krediidiandjat viivitamatult informeerima enda kontaktandmete muutumisest. Samuti kohustub Krediidivõtja informeerima
Krediidiandjat, kui leiab aset Krediidivõtja maksevõimet oluliselt mõjutav sündmus või asjaolu. Krediidiandjal on õigus nõuda nimetatud sündmuse või asjaolu kohta tõendeid
ning Krediidivõtjal on kohustus Krediidiandja nõudmisel selliseid tõendeid esitada, kui ei esine seaduslikku alust sellest keeldumiseks.

3. TAGASIMAKSED, INTRESS, VIIVITUSINTRESS

3.1. Krediidivõtja kohustub tasuma Krediidiandjale Osamakseid kooskõlas Maksegraafikus toodud summade ja tähtaegadega. Krediidivõtja nõudmisel edastab Krediidiandja
Krediidivõtjale e-posti teel tasuta Maksegraafiku. 3.2. Krediidivõtja tasub Osamakse hiljemalt vastava Osamakse tasumise tähtpäeval (kajastatud Maksegraafikus)
Krediidiandja arveldusarvele (toodud Krediidiandja poolt esitataval arvel), märkides viitenumbrina arvel toodud viitenumbri. Krediidiandja väljastab Krediidivõtjale
igakuiselt Krediidivõtja poolt eritingimustes toodud epostiaadressil arve, millel kajastatakse samuti vastava Osamakse summa ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid.
Osamakse loetakse tasutuks arvates selle laekumisest Krediidiandja arveldusarvele.
3.3. Intressi arvestatakse Lepingu sõlmimise päevast kuni Maksegraafikus kajastatud viimase Osamakse päevani. Juhul, kui viimase Osamakse päeval ei ole kõik Lepingu
alusel Krediidivõtja poolt tasutavad summad nõuetekohaselt tasutud, kohaldub sellistele summadele Eritingimustes sätestatud Viivitusintress iga viivitatud päeva eest kuni
summade tasumiseni.
3.4. Osamakse tasumise tähtpäevaks Osamakse tasumata jätmise korral on Krediidiandjal õigus nõuda tasumata põhiosa summalt viivitusintressi Eritingimustes sätestatud
määras iga täitmisega viivitatud päeva eest.
3.5. Kui Krediidivõtja teeb Lepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste tasumiseks,
arvestatakse makse esiteks võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste, teiseks Krediidisumma põhiosa tagastamise, kolmandaks sissenõutavaks muutunud Intressi ning
neljandaks muude kohustuste sh Viivitusintressi ja kahjude katteks.
3.6. Krediidiandja väljastab Osamakse tasumise kohustuse rikkumise korral Krediidivõtjale nõude kohaseks täitmiseks. Nimetatud nõude väljastamise korral on Krediidiandjal õigus nõuda nõude väljastamise tasu summas EUR 4,15, mis loetakse võla sissenõudmiseks tehtavate kulutuste eest hüvitiseks väljastatud nõude osas. 
3.7. Lepingust tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral on Krediidiandjal õigus nõuda Krediidivõtjalt sisse kõik võlgnevuse sissenõudmiseks tehtavad kulutused.
Sellised summad on käsitletavad hüvitisena kulude eest, mida Krediidiandja kannab seoses võlgnevuse sissenõudmisega eelkõige punktis 3.6 viidatud nõude väljastamise tasud,
õigusabikulud, kohtukulud ja täitekulud.

4. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE 

4.1. Leping jõustub selle sõlmimisel. Leping loetakse sõlmituks Krediidiandja ja Krediidivõtja vahel Krediidivõtja poolt Lepingu dokumentide allkirjastamisel Krediidiandja
poolt, mis kannavad Krediidiandja allkirjajäljendit eeldusel, et Lepingu dokumentidel ei ole käsikirjalisi muudatusi.
Krediidiandjapoolseks tahteavalduseks loetakse positiivse krediidi väljastamise otsuse tegemine ja Lepingu dokumentide esitamine Krediidivõtjale allkirjastamiseks.
4.2. Leping lõpeb, kui Pooled on Lepingust tulenevad kohustused täielikult täitnud.
4.3. Krediidiandjal on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi. Tingimuste muudatustest on kohustatud Krediidiandja
Krediidivõtjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama. Tingimuste ühepoolse muutmise korral on
Krediidivõtjal õigus Leping lõpetada ning tagastada kõik Lepingu alusel võlgnetavad summad 30 päeva jooksul arvates muudatuste avaldamisest. Ühepoolselt ei saa muuta
Eritingimusi ja Maksegraafikut, mille muutmiseks on vajalik poolte kirjalik kokkulepe.
4.4. Krediidivõtja võib Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimise päevast. Krediidivõtja maksab Krediidiandjale viivitamata,
kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates, tagasi Krediidisumma ja sellelt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni
Krediidisumma tagasimaksmiseni Intressi. Kui Krediidivõtja esitab küll käesolevas punktis viidatud alusel taganemisavalduse, aga ei maksa Krediidisummat ja Intressi
tagasi eelmises lauses nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et Krediidivõtja ei ole Lepingust taganenud. Juhul, kui Krediidivõtja taganeb ka müügilepingust, peab ta Müüjale
Kauba tagastama või hüvitama selle väärtuse. Müügilepingust võib taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimise päevast. Müügilepingust
taganedes loetakse Krediidivõtja taganenuks ka Lepingust. 4.5. Mistahes pretensioonid või nõuded, mis Krediidivõtjal tekivad seoses müügilepinguga, tuleb esitada Müüjale. Juhul,
kui Müüja on Lepingut rikkunud, tuleb vastavad nõuded esitada Müüjale õigusaktides sätestatud korras. Krediidivõtja ei vastuta Kauba eest. Krediidivõtja ei vastuta Müüjapoolsete
müügilepingust tulenevate kohustuste täitmise eest. Müüjapoolne kohustuste rikkumine ei lõpeta ega välista Krediidivõtja kohustusi Lepingu alusel, kui ei ole teisiti
sätestatud. 
4.6. Krediidiandjal on õigus Leping ennetähtaegselt ilma etteteatamiseta üles öelda juhul, kui: 4.6.1. Krediidivõtja on esitanud Lepingu sõlmimise taotluses
väärinformatsiooni või jätnud esitamata olulist informatsiooni, mis mõjutab oluliselt tema krediidivõimelisust ja tema suutlikkust täita Lepingust
tulenevaid kohustusi; 
4.6.2. Krediidivõtja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva Osamaksega ja Krediidiandja on andnud talle edutult vähemalt kahenädalase
täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul tagasimaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu võla
tasumist. Nimetatud teadet käsitlevad pooled ka pakkumisena kokkuleppele jõudmiseks läbirääkimiste pidamiseks. 
4.7. Krediidivõtjal on õigus Lepingust tulenevad kohustused täita osaliselt või täielikult enne tähtaega. Ennetähtaegse täitmise soovi korral tuleb lisaks summade tasumisele esitada
Krediidiandjale sellesisuline tahteavaldus. Sellisel juhul ei võlgne Krediidivõtja krediidi kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ja muid kulusid. Kui Krediidivõtja
tahteavaldust Lepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegseks täitmiseks ei esita, loetakse enamtasutu ettemaksuks. Kui Krediidivõtja esitab küll avalduse
ennetähtaegseks täitmiseks, kuid ei tasu avalduse esitamise päevast 7 päeva jooksul avalduses märgitud summasid,  loetakse, et ennetähtaegset täitmise avaldust ei ole esitatud.
Juhul, kui Krediidivõtja täidab kohustused ennetähtaegselt osaliselt kooskõlas käesolevas punktis sätestatuga, väljastab Krediidiandja Krediidivõtjale uue Maksegraafiku.

5. ÕIGUSTE ÜLEANDMINE

5.1. Krediidiandjal on õigus Lepingust tulenevad nõuded Krediidivõtja vastu loovutada kolmandale isikule, mh inkassoettevõttele, teavitades loovutusest Krediidivõtjat
vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. 

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

6.1. Krediidivõtja annab Krediidiandjale õiguse töödelda Krediidivõtja isikuandmeid vastavalt Lepingule ja Krediidiandja poolt kehtestatud Isikuandmete töötlemise
põhimõtetele, mis on kättesaadavad veebilehel www.tfbank.ee. Isikuandmeid töödeldakse eelkõige Lepingu täitmiseks.
6.2. Krediidivõtja annab Krediidiandjale õiguse kasutada isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel eelkõige Krediidiandja teenuste ja toodete osas täiendava
informatsiooni ja pakkumiste edastamiseks Krediidivõtjale (otseturustus). Nimetatud nõusoleku võib Krediidivõtja igal ajal tagasi võtta, edastades vastava tahteavalduse
Krediidiandjale Eritingimustes toodud kontaktandmetel. 
6.3. Krediidiandja võib edastada Krediidivõtja andmed kolmandatele isikutele juhul, kui Krediidivõtja loovutab Lepingust tulenevad nõuded või kui andmete töötlemine on
vajalik Lepingu täitmiseks või Lepingust tulenevate võlgnevuste sissenõudmiseks (mh inkassoettevõttele).

7. TEATED

7.1. Lepingu alusel teisele poolele edastatavad teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tahteavaldust sisaldavad teated peavad olema kirjalikus
vormis või edastatud digitaalselt allkirjastatuna. 
7.2. Kirjalikus vormis edastatud teade loetakse kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga poole poolt Eritingimustes 
näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Poole poolt e-posti aadressil saadetud teade loetakse teise poole poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.

8. LEPINGU DOKUMENDID

8.1. Lepingu lahutamatud osad on Eritingimused, Tingimused, Maksegraafik ja nimetatud dokumentide muudatused.
8.2. Tingimused kehtivad ulatuses, milles need ei ole vastuolus Eritingimustega. Vastuolude korral Eritingimuste  ja Tingimuste vahel kohaldatakse Eritingimustes sätestatut.

9. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE 
LAHENDAMINE

9.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 
9.2. Lepingu alusel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
9.3. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtutes, kusjuures esimese astme kohus on Harju Maakohus, kui imperatiivsest kohtualluvuse
regulatsioonist ei tulene teisiti. 
9.4. Krediidivõtjal on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti kui kohtuvälise organi poole (Rahukohtu 2, 10130 Tallinn,
http://www.tarbijakaitseamet.ee/et). 
9.5. Pretensioonide korral palub Krediidiandja Krediidivõtjal koheselt ühendust võtta, et selgitada võimalikke arusaamatusi ja võimalusel kõrvaldada rahulolematuse põhjus.
Pretensioonid tuleb esitada kirjalikult aadressile: 
Pretensioonid, TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal, aadress PK
1201, Pallasti 28, 10001 Tallinn või e-postiaadressil:
jarelmaks@tfbank.ee.
10. JÄRELVALVEASUTUS
10.1. TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali tegevuse üle teostab järelevalvet seaduses sätestatud ulatuses Finantsinspektsioon.
Finantsinspektsiooni kontaktandmed on Sakala 4, Tallinn,
15030, www.fi.ee.
10.2. Krediidiandja on Rootsi Kuningriigi õiguse alusel tegutsev äriühing. Krediidiandja üle teostab järelevalvet Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen)
postiaadressiga Box 7821, 103 97 Stockholm, Rootsi.

KREDIIDIANDJA TELEFON E-POST REGISTRIKOOD
TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal 880 3210 (E-R 9:00-18:00) jarelmaks@tfbank.ee 14304235
PK 1201, Pallasti 28
10001 Tallinn